Regulamin konkursu fotograficznego „POLSKI krok po kroku” podbija świat

„POLSKI krok po kroku” podbija świat
Regulamin konkursu fotograficznego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POLSKI krok po kroku” podbija świat

§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez firmę POLISH - COURSES.COM, ul. Józefa Dietla 103/1, 31-031 Kraków, organizowanego w ramach Konkursu prowadzonego za pośrednictwem portalu Facebook. (albo na stronie www.facebook.com)
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Użyte w regulaminie określenia:
1) Konkurs – konkurs fotograficzny „POLSKI krok po kroku” podbija świat.
2) Praca konkursowa – zdjęcie, fotografia Uczestnika spełniająca kryteria kwalifikacji do udziału w Konkursie wskazane w treści Regulaminu.
3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w Regulaminie;
4) Organizator: POLISH - COURSES.COM, ul. Józefa Dietla 103/1, 31-031 Kraków NIP: 9590927262, REGON: 120825450.
5) Komisja konkursowa - komisja, powołana przez Organizatora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i wyłaniająca Laureatów.
6) Głos – like, polubienie pracy konkursowej. Na podstawie ilości głosów wyłoniony zostanie zwycięzca Konkursu.
7) Internauta – osoba głosująca na prace konkursowe za pomocą like’ów i za pośrednictwem portalu Facebook.
8) Laureat – zwycięzca Konkursu.
1.4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 lipca 2021r. i trwa do 10 września 2021r.
1.5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na dostęp poprzez post konkursowy do wybranych czynności związanych z profilem uczestnika na Platformie Facebook.
1.6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.
1.8. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu
1.9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002r. nr101, poz. 926 z późn.zm.)
1.10. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie w poście Konkursowym nadesłanej przez siebie pracy konkursowej. Prace zgłaszane w inny sposób, w szczególności poprzez umieszczenie na tablicy Organizatora znajdującej się na platformie nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora.
1.11. Uczestnik Konkursu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego na zdjęciu fotograficznym wizerunku.
1.12. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie zgłoszonego w Konkursie zdjęcia przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w celach marketingowych i innych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, jak również na wszystkie czynności, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
1.13. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
1.14. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej, prawidłowe wypełnienie danych oraz ich zamieszczenie w poście konkursowym dostępnym na stronie facebook.com/glossa.sofl/
2.2 Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką o minimalnym wymiarze 1500x1000 pikseli.
2.3 Praca konkursowa musi być wykonana w charakterystycznym i rozpoznawalnym dla danego kraju miejscu, które umożliwi stwierdzenie zgodności z określoną lokalizacją oznaczoną na zdjęciu.
2.4 Na pracy konkursowej musi być widoczna dowolna książka z serii „POLSKI krok po kroku”, „POLSKI krok po kroku - junior”, "CZYTAJ krok po kroku" lub "FONETYKA - polski w praktyce" .
2.5 Każde praca konkursowa musi:
a) być opisana statusem uczestnika Konkursu: nauczyciel / student
b) musi posiadać oznaczenie lokalizacji – tj. miejsce, w którym zostało wykonane. Dodanie lokalizacji jest możliwe za pośrednictwem portalu Facebook.
2.6 Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy różne zdjęcia. Każde zdjęcie walczy o głosy samodzielnie. Liczba głosów za poszczególne zdjęcia nie sumuje się.
2.7 Do Wielkiego Finału może przejść tylko jedno zdjęcie od danego Uczestnika.
2.8 Jeśli Uczestnik zgłosi więcej niż jedno zdjęcie a zgłoszone zdjęcia otrzymają taką samą liczbę głosów, wówczas Komisja Konkursowa wytypuje, które zdjęcie będzie walczyć w Wielkim Finale.
2.9 Jeśli Uczestnik zgłosi więcej niż trzy zdjęcia, o wejście do Wielkiego Finału będą walczyć trzy zdjęcia, które otrzymają najmniejszą liczbę głosów.
2.10 Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich oraz, że wszelkie osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora konkursu.
2.11 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia.
2.12 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.
2.13 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
2.14 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu oraz stronie www Organizatora.

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1 Konkurs podzielony jest na 2 etapy:
Etap pierwszy zostanie przeprowadzony w terminie 29 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. i ma na celu wyłonienie finalistów.
Etap drugi (Wielki Finał) zostanie przeprowadzony w dniu 10 września 2021r. i ma na celu wyłonienie zwycięzcy spośród finalistów.
3.2 Do finału zostaną zakwalifikowane prace konkursowe, z dwóch kategorii – nauczyciel i student – po 10 prac z każdej grupy, które zdobyły największą liczbę głosów. Wyłonienie prac zostanie przeprowadzone na podstawie zliczenia oddanych przez Internautów głosów.
3.3 W przypadku remisu w Wielkim Finale, zostanie przeprowadzona jednodniowa dogrywka przez co termin ogłoszenia wyników drugiego etapu może ulec zmianie.
3.4 Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie portalu społecznościowego Facebook w dniu 12 września 2021 r. oraz na stronie kursyjezykapolskiego.pl
3.5 Internauci mogą oddać dwa głosy na każdą pracę. Jeden głos w pierwszym etapie i jeden w drugim etapie Konkursu. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1. przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.
3.6 Internauci mogą oddawać głosy na dowolną liczbę zgłoszonych prac konkursowych.
3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.
3.8 Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans będą automatycznie dyskwalifikowani z udziału w Konkursie Organizatora.
3.9 W sytuacji powtarzającego się IP i podejrzenia, że Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie więcej niż jeden raz w celu zwiększenia swych szans, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń tego Uczestnika z Konkursu, pozostawiając tylko pierwsze zgłoszenie.
3.10 W trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu dane osobowe osób biorących udział nie są ujawniane firmą trzecim i są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia promocji.
3.11 W Konkursie nie będą uwzględniane prace konkursowe zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

§ 4. NAGRODY
4.1 Fundatorem nagrody jest Organizator.
4.2 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4.3 Nagrody:

  • Miejsce I:
    w kategorii nauczyciel – abonament na korzystanie z Wirtualnej Sali Lekcyjnej, roczny dostęp do e-polish.eu, wybrane 3 książki (e-coursebooki) z serii „POLSKI krok po kroku”
    w kategorii student - kurs językowy w Krakowie + wybrany kurs online z oferty e-polish.eu
  • Miejsca II - V: wybrane dwie książki (e-coursebooki) z serii „POLSKI krok po kroku” + dostęp do platformy e-polish.eu (roczny dostęp nauczyciela lub wybrany kurs online z oferty e-polish.eu)
  • Miejsca VI – X: dostęp do platformy e-polish.eu (roczny dostęp nauczyciela lub wybrany kurs online z oferty e-polish.eu)

Dodatkowo wszyscy uczestnicy Konkursu (niezależnie od tego czy zakwalifikowali się do Wielkiego Finału), którzy zgromadzili minimum 10 głosów otrzymają:
- rabat 10% na kursy języka polskiego w Polsce,
- rabat 50% na książki (e-coursebooki) z serii „POLSKI krok po kroku”
- rabat 50% na kursy online i abonamenty nauczycielskie
Rabat dotyczy zamówień dokonanych i opłaconych do końca 2021 roku.
4.4 Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.
4.5 Organizator nie pokrywa kosztów przelotu, noclegu, ubezpieczenia ani innych związanych z udziałem w kursie metodycznym i językowym.
4.6 Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora Konkursu o wyniku wiadomością wysłaną za pośrednictwem portalu facebook.com do dnia 12 września 2021r.
4.7 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników/Laureatów na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości.
4.8 Podatek dochodowy od nagród rzeczowych pokrywa w całości Organizator Konkursu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Organizator zastrzega sobie unieważnić Konkurs w sytuacji niespełnienia warunków określonych w § 3. 2.
5.2 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.3 Reklamacje można przesyłać drogą mailową na adres info@glossa.pl w terminie do 2 dni od daty zakończenia Konkursu.
5.4 Na rozpatrzenie reklamacji Organizator zastrzega sobie do 7 dni roboczych.


Kraków 29.07.2021

Chcesz dowiedzieć się więcej? sprawdź

Polish for foreigners by Susanne
Susanne
Wielka Brytania

Wspaniale prowadzone zajęcia, nauczyłam się bardzo dużo.

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.